Kakapusan sa mga pisikal na gawain: Nagdudulot ng iba’t ibang sakit?

Sa isang pag-aaral na isinagawa nina Prof. Kam­lesh Khunti, Melanie Davies at Dr. Margaret Stone ng University of Leicester sa United Kingdom, sinasabing ang kakapusan sa pisikal na gawain ay nagdudulot ng iba’t ibang uri ng sakit. Sa hindi natin kasi pagkilos, hindi nalulusaw ang mga tabang nakukuha natin sa ating mga kinakain at iniinom.

“Sa abnormalidad sa metabolismo nagsisimula ang diabetes maging ang pa­nganib ng pagkakaroon ng sakit sa puso sa mga bata, na dadalhin nila sa kanilang pagtanda,” paliwanag ni Khunti, bilang pag-uugnay sa katamaran at ang pagkakaroon ng karamdamang maaaring pumatay sa isang tao.

Bukod sa diabetes at sakit sa puso, naririto pa ang mga sakit na maaaring idulot sa iyo ng katamaran:

  • Sleep apnea (dahil sa labis na suson o fold ng laman sa lalamunang humahadlang sa ating malayang paghinga)
  • Mga sakit sa baga o respiratory disorders
  • Pagbaba ng inilalabas na growth hormone ng ating utak (para sa mga bata)
  • Osteoarthritis
  • Gout
  • Musculoskeletal disorders
  • Tabang naiipon sa atay na nagiging sanhi ng pamamaga nito
  • Pagtanda nang maaga o early maturation
  • Problema sa buto o orthopedic problems

Sabi ni Chuck Gallozzi, ang tagapagtatag ng Positive Thinkers Group sa Toronto, Canada, ang ugat ng katamaran ay ang ating pagkalulong sa bagay na masarap o yaong tinatawag nating ‘pleasure’ sa Ingles.

Dahil sa pagkasanay ng ating katawan sa anumang bagay na masarap o kumpor­table, nagiging tamad tayo.

Sabi nga ni Gallozzi, hindi dapat maging hadlang ang pagkabalisa, ‘di pagiging kumportable o ang takot upang tuluyang gapiin ang ‘espiritu’ ng katamaran sa ating mga katawan. Dapat talagang “walk your talk.”

“Maling isipin nating lahat ng bagay, dapat magbibigay sa atin ng kasiyahan,” aniya. “Marami kasi sa ating nag-iisip na ang kaunting hirap ay katumbas na ng salitang kirot o pain. Dahil sa pagkaunawa nating ito tungkol sa sinasabi nating ‘discomfort,’ nalilimutan nating maging responsable.”

Sabi pa ni Gallozzi, ‘di tayo dapat patalo sa kaisipang ito. Dapat nating mabatid na ang kaunting ‘kirot’ pagkaminsan, nagdudulot din nang matagalang ginhawa sa atin. Ibinigay niyang halimbawa ang katamarang gumawa ng isang report para sa kumpanya.

May dalawang bagay na maaaring mangyari kapag nagpatalo tayo sa katamaran: Una, ang masarap na pakiramdam ng di-paggawa ay magiging kirot din dahil sa kahihiyan natin: kahihiyan dahil sa hindi natin natapos ang mga bagay na iniatang sa atin. Matatawag tayo nga­yong mga “underachiever.” Ikalawa, ‘di rin natin mapauunlad ang ating buhay dahil ang dapat nating increase sa suweldo o pagkaangat sa posisyon, nabulilyaso dahil sa ating katamaran.

Maraming benepisyo naman kung magsi­sipag tayo:

1.  Mas lalakas tayo sa pa­ngangatawan, sa pag-iisip at maging sa ating espirituwal.

2. Matutuklasan mong hindi naman talaga mahirap gumawa ng mga bagay-bagay—taliwas sa inaakala mo dahil sa katamaran mo.

3. Makararamdam ka ng ginhawa, mababawasan ang pagkabalisa mo at lalong tataas ang iyong enerhiya para magtrabaho. Matatamasa mo ang magandang bunga ng iyong mga aksiyon.

4. Kapag paulit-ulit mong nalalabanan ang katamaran, magiging sandata mo ito para matamo ang ginhawa sa buhay at kaligayahan.

5. Madidiskubre mo rin ang matagalang kaalwanang dulot ng kasipagang higit pa kaysa sa pansamantalang kaligaya­hang dulot ng katamaran.

Tandaan, kapag binabalewala mo ang iyong mga res­ponsibilidad, lalong bibigat ang trabaho at ito ang uubos sa iyong lakas at gugulo sa iyong isip. (PINAS)

Advertisements